چشم انداز، مأموریت و استراتژِی ما

چشم انداز، مأموریت و استراتژِی ما

چشم انداز: برطرف کردن دغدغه مدیران

مأموریت: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

استراتژی: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت

موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی

اطلاعات تماس

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

 خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.  (رسول خدا صلی الله علیه و آله)

 

چشم انداز: برطرف کردن دغدغه مدیران

مأموریت: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

استراتژی: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت با رعایت کیفیت

  • دانلود قانون مالیات های مستقیم، مصوب 94/4/31
    ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱
  • استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی
    استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی
  • کتاب تکنیک های حسابداری مدیریت، تالیف مسعود امیرآتشانی
    کتاب تکنیک های حسابداری مدیریت، تالیف مسعود امیرآتشانی

استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی

قوانین مالیاتی

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱