موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی

اطلاعات تماس

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

 خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.

                                (رسول خدا صلی الله علیه و آله)

 

چشم انداز:برطرف کردن دغدغه مدیران

مأموریت: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

استراتژی: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت با رعایت کیفیت

 

  • دانلود قانون مالیات های مستقیم، مصوب 94/4/31
    ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱
  • استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی
    استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی
  • تکنیک های حسابداری مدیریت - مسعود امیرآتشانی
    کتاب تکنیک های حسابداری مدیریت - مسعود امیرآتشانی

استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی

قوانین مالیاتی

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱