چشم انداز

چشم انداز

 برطرف کردن دغدغه مردم


استراتژی

انجام خدمات حسابداری و مدیریت باحداقل هزینه و حداکثر سرعت

ماموریت

عکس رفع دغدغه مدیران    رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

 خویشتن را محاسبه کنید قبل ازآنکه به حساب شما برسند .

(رسول خدا صلی الله علیه و آله )

شرکت های در حال ارائه خدمات مالی

در حال حاضر این موسسه در حال ارائه خدمات مالی به شرکت های انتقال پژوهش خون ، ازرج ،آروین سپهر ،سنگ و کف پوش شهر نوروز  و شرکت آذر نیل فام می باشد لازم به ذکر است که این موسسه با شرکت های فوق بیش از ده سال سابقه همکاری دارد . 

تفاهم نامه

عکس رفع دغدغه مدیران2

موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران با  موسسه حقوقی منشور مهان

و موسسه سرمایگان تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند .

موسسه خدمات مالی و حسابداری امیر آتشانی و همکاران به عنوان داور هزینه های  مدرسه بازرگانی تهران جهت برگزاری د وره  هایDBA انتخاب گردید.

استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی

index

حسابرسي داخلي در محيط هـاي فرهنگـي و حقـوقي مختلـف، در سـازمان هـايي بـا اهـداف، بزرگـي،پيچيدگي و ساختار مختلف و توسط افراد درون يا برون سازماني انجـام مـي شـود. بـه رغـم تـأثير ايـن تفاوت ها بر نحوه انجام حسابرسي داخلي در يك محيط، پيروي از استانداردهاي بين المللي حسابرسـي داخلي حرفه اي كـه توسـط انجمـن حسابرسـان داخلـي تـدوين شـده اسـت، بـراي ايفـاي وظـايف و مسئوليت هاي حسابرسان داخلي و فعاليت حسابرسي داخلي ضروري است .
جهت مطالعه متن کامل استاندارد بر روی متن زیر کلیک کنید .

استاندارد بین المللی حسابرسی داخلی