موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی

اطلاعات تماس

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

 خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.  (رسول خدا صلی الله علیه و آله)

 

چشم انداز: برطرف کردن دغدغه مدیران

مأموریت: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

استراتژی: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت

 

استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی

قوانین مالیاتی

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱