حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

 خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.                                 (رسول خدا صلی الله علیه و آله)   چشم انداز:برطرف کردن دغدغه مدیران مأموریت: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات استراتژی: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت با رعایت کیفیت  
بیشتر