قابل توجه مودیان مالیاتی …::: جایزه مالیاتی :::…

جایزه مالیاتی  برابر ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم اگر مودی مالیاتی سه سال متوالی ترازنامه وحساب سودوزیان ، دفاتر و مدارکش توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته شود و مالیات متعلقه هرسال خود را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشد ؛؛؛ معادل ۵% اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته میشود و این جایزه معاف ازمالیات است .  
بیشتر

قانون مالیات های مستقیم

  ماده ۱۴۵ :سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است: ۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه. ۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هائی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود. ۳- جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه. ۴...
بیشتر