قابل توجه مودیان مالیاتی …::: جایزه مالیاتی :::…

جایزه مالیاتی

 برابر ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم اگر مودی مالیاتی سه سال متوالی ترازنامه وحساب سودوزیان ، دفاتر و مدارکش توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته شود و مالیات متعلقه هرسال خود را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشد ؛؛؛
معادل ۵% اصل مالیات سه سال به عنوان جایزه خوش حسابی درنظرگرفته میشود و این جایزه معاف ازمالیات است .