رزومه اعضای هیئت مدیره

رزومه اعضای هیئت مدیره موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

 

رئیس هیئت مدیره – آقای دکتر مسعود امیر آتشانی: 

دانلود رزومه فارسی  – دانلود رزومه انگلیسی  (English Resume)

مدیرعامل – محمد امیر آتشانی: 

دانلود رزومه فارسی

همکاری تخصصی با موسسه – قاسم بستاکیان:

دانلود رزومه فارسی

مشاور موسسه – هادی امیر آتشانی:

دانلود رزومه فارسی

مشاور و مسئول گروه IFRS – آقای دکتر علی شیر طاهری:

دانلود رزومه فارسی