رزومه اعضای هیئت مدیره

رزومه اعضای هیئت مدیره موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران   رئیس هیئت مدیره - آقای دکتر مسعود امیر آتشانی:  دانلود رزومه فارسی  - دانلود رزومه انگلیسی  (English Resume) مدیرعامل - محمد امیر آتشانی:  دانلود رزومه فارسی همکاری تخصصی با موسسه - قاسم بستاکیان: دانلود رزومه فارسی مشاور موسسه - هادی امیر آتشانی: دانلود رزومه فارسی مشاور و مسئول گروه IFRS - آقای دکتر علی شیر طاهری: دانلود رزومه فارسی
بیشتر