استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در محیط های فرهنگی و حقوقی مختلف، در سازمان هایی با اهداف، بزرگی و پیچیدگی و ساختار مختلف و توسط افراد درون یا برون سازمانی انجام می شود.

به رغم تأثیر این تفاوت ها بر نحوه انجام حسابرسی داخلی در یک محیط، پیروی از استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی حرفه ای که توسط انجمن حسابرسان داخل تدوین شده است، برای ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسان داخلی و فعالیت حسابرسی داخلی ضروری است.

 

 فایل استاندارد بین المللی حسابرسی داخلی را از اینجا دریافت نمایید.

 

آدرس سایت استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را از اینجا دریافت نمایید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.