استاندارد های بین المللی حسابرسی داخلی

استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی در محیط های فرهنگی و حقوقی مختلف، در سازمان هایی با اهداف، بزرگی و پیچیدگی و ساختار مختلف و توسط افراد درون یا برون سازمانی انجام می شود. به رغم تأثیر این تفاوت ها بر نحوه انجام حسابرسی داخلی در یک محیط، پیروی از استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی حرفه ای که توسط انجمن حسابرسان داخل تدوین شده است، برای ایفای وظایف و مسئولیت های حسابرسان داخلی و فعالیت حسابرسی داخلی ضروری است.    فایل استاندارد بین المللی حسابرسی داخلی را از اینجا دریافت نمایید.   آدرس سایت استان...
بیشتر

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱

aeenname
    برای مشاهده ابلاغیه روی متن زیر کلیک کنید. ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع  ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب94.04.31 (منبع: جامعه حسابداران رسمی)
بیشتر