شرکت های در حال ارائه خدمات مالی

در حال حاضر این موسسه در حال ارائه خدمات مالی به شرکت های انتقال پژوهش خون ، ازرج ،آروین سپهر ،سنگ و کف پوش شهر نوروز  و شرکت آذر نیل فام می باشد لازم به ذکر است که این موسسه با شرکت های فوق بیش از ده سال سابقه همکاری دارد . 
بیشتر