گالری

مذاکره با هیئت چینی به دعوت مرکز آموزش بازرگانی

 s

جلسه انجمن علمی وزارت بازرگانی

 

جلسه با کارشناسان کشور ترکیه