ماموریت ما

چشم انداز، ماموریت و استراتژی

موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی  و همکاران

 

 

چشم انداز ما: برطرف کردن دغدغه مدیران

مأموریت ما: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

استراتژی ما: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت با رعایت کیفیت