لینک های مهم

 1. وزارت امور اقتصاد و دارایی (http://www.mefa.gov.ir)

 2. وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور (Tax.gov.ir)

 3. سازمان امور مالیاتی کشور (intamedia.ir)

 4. نظام مالیات بر ارزش افزوده (evat.ir)

 5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (www.rrk.ir)

 6. مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (http://www.iccima.ir)

 7. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران (rc.majlis.ir)

 8. بورس اوراق بهادار تهران (www.tse.ir)

 9. سازمان تأمین اجتماعی (www.tamin.ir)

 10. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (http://www.mbri.ac.ir)

 11. قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (http://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/kar)

 12. جامعه حسابرسان رسمی ایران (www.iacpa.ir)

 13. استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)