حسابرسی

sci149

۱- رسیدگی به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه (منبع: سازمان حسابرسی)

۲- برنامه رسیدگی به اطلاعات مالی آتی (منبع: سازمان حسابرسی )

۳- چک لیست رعایت آئین نامه مربوط به روش نگه داری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع (منبع: سازمان حسابرسی)

۴- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (منبع: سازمان حسابرسی)

۵- استاندارد بین المللی حسابرسی داخلی 

۶- صورت های مالی شرکت سهامی عام نمونه (منبع: سازمان حسابرسی)